Fotos: Tony Esparís

Laúde

O laúde do Pórtico ten a tapa de pel.


Presenta tres cordas de tripa.


O corpo e monóxilo, feito dun bloque de madeira escavada.


As esculturas do Pórtico sobre as que baseamos o noso laúde están decoradas con liñas de cores. No noso instrumento só reproducimos a decoración do cordal.

Segundo os instrumentos do Pórtico da Gloria

da Catedral de Santiago de Compostela (S. XII)

Para saber máis pódense consultar as seguintes publicacións:

"El Pórtico de la Gloria, Música, Arte y Pensamiento", 1988 editado por Cuadernos de Música en Compostela,

"Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria", 1993 editado por Fundación Barrié de la Maza,

“Instruments à cordes du Moyen Age”, 1999 CERIMM, Fondation Royaumont, editado por Créaphis,

Instrumentos de Corda Medievais”, Lugo 2000 editado por Deputación Provincial de Lugo.

Francisco Luengo. Músico & luthier